Skip to content

Projekt Bioróżnorodności na Wysypisku w Figueira da Foz

Mota-Engil ATIV jest odpowiedzialna za Projekt Bioróżnorodności na Składowisku Sanitarnym w Figueira da Foz, zintegrowanym z ERSUC, które było nieaktywne.

Głównym celem jest rekultywacja i ochrona terenów przekształconych przez działalność człowieka, w ramach strategii przywracania rodzimej flory i fauny.

W rekultywacji tego typu obszarów można zastosować różne podejścia, jednak po analizie wcześniejszych badań zdecydowano się na kontrolę gatunków inwazyjnych poprzez rekultywację obszaru poprzez sadzenie rodzimych gatunków, przywracając tym samym rodzimą florę.

Działania zostały rozpoczęte w marcu 2024 roku poprzez kontrolę/wykorzenienie inwazyjnych gatunków egzotycznych, na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych przez Mota-Engil ATIV.

W czerwcu zostanie ustanowiona linia bazowa fauny i flory na całym obwodzie Składowiska Sanitarnego w Figueira da Foz.

Planowane jest również utworzenie płytkich stawów w celu stworzenia siedlisk dla fauny oraz suchych łąk (poprzez hydrozasiew) z rodzimymi gatunkami, które mają na celu stabilizację gleby i przywrócenie dzikiej flory i fauny, a tym samym odbudowę ekosystemu.

Projekt obejmuje również inwentaryzację naturalnej regeneracji i monitorowanie w celu oceny rekultywacji gleby, fauny i flory oraz ustalenia nowych działań, jeśli będą konieczne.

Może to również umożliwić odzyskanie funkcjonalności środowiskowej i ekosystemów tego obszaru, co może przekształcić go w strefę rekreacyjną dla mieszkańców.

Jest to kolejny ambitny projekt mający na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w aspektach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.